Sj17NfXXmo9SXyMFd2v2ZA5Qmm4hQU7WXA
バランス (SORA)
6.00000000